Bokstaven dal

Bokstaven dal ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver dal.

Så uttalas dal

Den arabiska bokstaven dal uttalas d precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av dal som [d]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som d.

Så skrivs dal

Bokstaven dal har två former: isolerad och final.

finalisolerad
ـﺪ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven dal har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas dal ihop med den. Men dal kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

dal isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven dal i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

dal ensam

När dal står för sig själv används den isolerade formen.

dal i början av ord

När dal är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

dal i mitten efter right-join

När dal är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

dal i slutet efter right-join

När dal är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle dal inte koppla ihop med den).

dal final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven dal i final form:

ـﺪ

Denna form används i följande situationer:

dal i mitten av ord

När dal är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

dal i slutet av ord

När dal är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs dal

Bokstaven dal har två former.
Den isolerade formen används när dal står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺪ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med right joining.

dal är en solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arabiska bokstaven dal är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett dal och därmed uttalas som d Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på dal uttalas ad och inte al

Exempelvis det arabiska ordet för lektion uttalas dars och skrivs ﺩَﺭﺱ. I bestämd form uttalas det addars och skrivs اَل‍ﺩَﺭﺱ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver