Verb verbform 2

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 2. Alla ord har strukturen fa33ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att accelerera
sarra3a
ﺳَﺮَّﻉَ
att accelerera, skynda
3ajjala
ﻋَﺠَّﻞَ
att ackreditera, godkänna
fawwaDa
ﻓَﻮَّﺽَ
att ackumulera
Hashshada
ﺣَﺸَّﺪَ
att aktivera
fa33ala
ﻓَﻌَّﻞَ
att aktivera, stimulera
nashshaTa
ﻧَﺸَّﻂَ
att aktivera, sätta i rörelse
Harraka
ﺣَﺮَّﻙَ
att alienera, skrämma bort
naffara
ﻧَﻔَّﺮَ
att alstra
wallada
ﻭَﻟَّﺪَ
att amma
raDDa3a
ﺭَﺿَّﻊَ
att analysera
Hallala
ﺣَﻠَّﻞَ
att anklaga för bedrägeri, misstro
khawwana
ﺧَﻮَّﻥَ
att anklaga för stöld
sarraqa
ﺳَﺮَّﻕَ
att anklaga, skälla, straffa
qarra3a
ﻗَﺮَّﻉَ
att anlägga gruvor
laghghama
ﻟَﻐَّﻢَ
att anspela, antyda
lammaHa
ﻟَﻤَّﺢَ
att anställa
shaghghala
ﺷَﻐَّﻞَ
att anställa
waZZafa
ﻭَﻇَّﻒَ
att antända
waqqada
ﻭَﻗَّﺪَ
att applådera, glädja
hallala
ﻫَﻠَّﻞَ
att arabisera, översätta till arabiska
3arraba
ﻋَﺮَّﺏَ
att arrangera, förbereda
hayya'a
ﻫَﻴَّﺄَ
att artikulera noga, mässa
rattala
ﺭَﺗَّﻞَ
att asfaltera
HaSSaba
ﺣَﺼَّﺐَ
att autentisera, dokumentera
waththaqa
ﻭَﺛَّﻖَ
att avbryta, blockera, hindra
3aTTala
ﻋَﻄَّﻞَ
att avfärda, kamma
sarraHa
ﺳَﺮَّﺡَ
att avleda
nakkaba
ﻧَﻜَّﺐَ
att avsluta, komplettera
kammala
ﻛَﻤَّﻞَ
att avstycka, förgrena
sha33aba
ﺷَﻌَّﺐَ
att avsätta, tilldela
khaSSaSa
ﺧَﺼَّﺺَ
att bada, tvätta, värma upp
Hammama
ﺣَﻤَّﻢَ
att bandagera, förbinda
Dammada
ﺿَﻤَّﺪَ
att be
Sallaa
ﺻَﻠَّﻰ
att bedöma, justera, rätta
qawwama
ﻗَﻮَّﻡَ
att bedöva
khaddara
ﺧَﺪَّﺭَ
att befria, rädda
khallaSa
ﺧَﻠَّﺺَ
att befrukta
khaSSaba
ﺧَﺼَّﺐَ
att begrava
jannaza
ﺟَﻨَّﺰَ
att bekräfta, tro
Saddaqa
ﺻَﺪَّﻕَ
att belysa
nawwara
ﻧَﻮَّﺭَ
att belägga med handbojor
Saffada
ﺻَﻔَّﺪَ
att belägga med handbojor
ghallala
ﻏَﻠَّﻞَ
att belägga med koppar
naHHasa
ﻧَﺤَّﺲَ
att bemyndiga
wakkala
ﻭَﻛَّﻞَ
att beordra, kosta
kallafa
ﻛَﻠَّﻒَ
att berömma, prisa
majjada
ﻣَﺠَّﺪَ
att berömma, prisa
Hammada
ﺣَﻤَّﺪَ
att beröva på sömn, göra sömnlös
sahhada
ﺳَﻬَّﺪَ
att besluta
Haddada
ﺣَﺪَّﺩَ
att besluta
qarrara
ﻗَﺮَّﺭَ
att besluta
zamma3a
ﺯَﻣَّﻊَ
att beslöja, dölja
Hajjaba
ﺣَﺠَّﺐَ
att bespara, skydda från
jannaba
ﺟَﻨَّﺐَ
att bestraffa, skälla
3annafa
ﻋَﻨَّﻒَ
att bestämma
Hattama
ﺣَﺘَّﻢَ
att beteckna, utse
3ayyana
ﻋَﻴَّﻦَ
att betrakta som dum
Hammaqa
ﺣَﻤَّﻖَ
att bevilja seger
Zaffara
ﻇَﻔَّﺮَ
att beväpna
sallaHa
ﺳَﻠَّﺢَ
att binda, kedja
qayyada
ﻗَﻴَّﺪَ
att blanda, skapa förvirring
khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
att bli trevlig, lindra, mjuka upp
laTTafa
ﻟَﻄَّﻒَ
att blomma, förse
warrada
ﻭَﺭَّﺩَ
att blåsa, spela
zammara
ﺯَﻣَّﺮَ
att bredda, öka
wassa3a
ﻭَﺳَّﻊَ
att briljera, exponera, utmärka sig
barraza
ﺑَﺮَّﺯَ
att brodera
Tarraza
ﻃَﺮَّﺯَ
att brodera, böja
qaSSaba
ﻗَﺼَّﺐَ
att bygga
shayyada
ﺷَﻴَّﺪَ
att bära bort
jarrafa
ﺟَﺮَّﻑَ
att böja
Dalla3a
ﺿَﻠَّﻊَ
att böja
kassaHa
ﻛَﺴَّﺢَ
att böja
Haddaba
ﺣَﺪَّﺏَ
att campa
khayyama
ﺧَﻴَّﻢَ
att charmera, fascinera, förtrolla
saHHara
ﺳَﺤَّﺮَ
att civilisera, urbanisera
maddana
ﻣَﺪَّﻥَ
att coacha, träna
darraba
ﺩَﺭَّﺏَ
att dekorera, krydda
qazzaHa
ﻗَﺰَّﺡَ
att dekorera, utsmycka
zayyana
ﺯَﻳَّﻦَ
att dela upp
farra3a
ﻓَﺮَّﻉَ
att dela, fördela
qassama
ﻗَﺴَّﻢَ
att dela, halvera
shaTTara
ﺷَﻄَّﺮَ
att delgera
nawwaba
ﻧَﻮَّﺏَ
att designa, planera, vara bestämd
Sammama
ﺻَﻤَّﻢَ
att dingla
dallaa
ﺩَﻟَّﻰ
att disinfect, rena
Tahhara
ﻃَﻬَّﺮَ
att distribuera
wazza3a
ﻭَﺯَّﻉَ
att diversifiera, variera
fannana
ﻓَﻨَّﻦَ
att dofta
3aTTara
ﻋَﻄَّﺮَ
att doppa, dyka
ghawwaSa
ﻏَﻮَّﺹَ
att dra skam över, skämma ut
khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
att dra till sig
qarraba
ﻗَﺮَّﺏَ
att driva till vansinne
hawwasa
ﻫَﻮَّﺱَ
att dränka, översämma
gharraqa
ﻏَﺮَّﻕَ
att dubblera, sätta samman
Da33afa
ﺿَﻌَّﻒَ
att dölja
nakkara
ﻧَﻜَّﺮَ
att döpa
3ammada
ﻋَﻤَّﺪَ
att efterlämna
khallafa
ﺧَﻠَّﻒَ
att entusiasmera
Hammasa
ﺣَﻤَّﺲَ
att erbjuda, presentera
qaddama
ﻗَﺪَّﻡَ
att eskortera
shayya3a
ﺷَﻴَّﻊَ
att etablera, grunda
'assasa
ﺃَﺳَّﺲَ
att exploatera
sakhkhara
ﺳَﺨَّﺮَ
att exponera
3arraDa
ﻋَﺮَّﺽَ
att exportera
Saddara
ﺻَﺪَّﺭَ
att extrahera, ta bort
nazza3a
ﻧَﺰَّﻉَ
att famla
Hassasa
ﺣَﺴَّﺲَ
att fjättra
kabbala
ﻛَﺒَّﻞَ
att fläcka
baqqa3a
ﺑَﻘَّﻊَ
att fläcka
raqqaTa
ﺭَﻗَّﻂَ
att fläcka
naqqaTa
ﻧَﻘَّﻂَ
att fläkta
rawwaHa
ﺭَﻭَّﺡَ
att fläta samman
shabbaka
ﺷَﺒَّﻚَ
att fokusera, koncentrera, rikta
rakkaza
ﺭَﻛَّﺰَ
att fokusera, tvinga
sallaTa
ﺳَﻠَّﻂَ
att forma
shakkala
ﺷَﻜَّﻞَ
att forma, stapla
kawwana
ﻛَﻮَّﻥَ
att fotografera
Sawwara
ﺻَﻮَّﺭَ
att framföra, uttrycka
3abbara
ﻋَﺒَّﺮَ
att framkalla nysning
3aTTasa
ﻋَﻄَّﺲَ
att fresta, vilseleda
gharrara
ﻏَﺮَّﺭَ
att frigöra
Harrara
ﺣَﺮَّﺭَ
att frysa
Saqqa3a
ﺻَﻘَّﻊَ
att frysa, göra hård, göra orörlig
jammada
ﺟَﻤَّﺪَ
att fukta
ballala
ﺑَﻠَّﻞَ
att få att dansa
raqqaSa
ﺭَﻗَّﺺَ
att få att droppa
qaTTara
ﻗَﻄَّﺮَ
att få att höra, recitera
samma3a
ﺳَﻤَّﻊَ
att få att inhalera, få att lukta
nashshaqa
ﻧَﺸَّﻖَ
att få att knäböja
rakka3a
ﺭَﻛَّﻊَ
att få att svälja
jarra3a
ﺟَﺮَّﻉَ
att få att tvivla
shakkaka
ﺷَﻜَّﻚَ
att få någon att välja
khayyara
ﺧَﻴَّﺮَ
att fånga in
zarraba
ﺯَﺭَّﺏَ
att färdigställa, utrusta
jahhaza
ﺟَﻬَّﺰَ
att färga
lawwana
ﻟَﻮَّﻥَ
att färga
khaDDaba
ﺧَﻀَّﺐَ
att färga grön, göra grön
khaDDara
ﺧَﻀَّﺮَ
att fästa
dabbasa
ﺩَﺑَّﺲَ
att fästa
wattada
ﻭَﺗَّﺪَ
att förbereda
HaDDara
ﺣَﻀَّﺮَ
att förbjuda
Harrama
ﺣَﺮَّﻡَ
att förbjuda
Harraja
ﺣَﺮَّﺝَ
att förblinda, förslava
tayyama
ﺗَﻴَّﻢَ
att förbättra
jawwada
ﺟَﻮَّﺩَ
att förbättra
Hassana
ﺣَﺴَّﻦَ
att fördjupa
3ammaqa
ﻋَﻤَّﻖَ
att fördjupa, göra mörkare, intensifiera
ghammaqa
ﻏَﻤَّﻖَ
att föredra
rajjaHa
ﺭَﺟَّﺢَ
att föredra
faDDala
ﻓَﻀَّﻞَ
att förena
waSSala
ﻭَﺻَّﻞَ
att förenkla, sprida
bassaTa
ﺑَﺴَّﻂَ
att föreslå, låtsas
khayyala
ﺧَﻴَّﻞَ
att föreviga
'abbada
ﺃَﺑَّﺪَ
att föreviga
khallada
ﺧَﻠَّﺪَ
att förfalska
zayyafa
ﺯَﻳَّﻒَ
att förfina
kayyasa
ﻛَﻴَّﺲَ
att förföra, vilseleda
ghawwaa
ﻏَﻮَّﻯ
att förinta, täcka
daththara
ﺩَﺛَّﺮَ
att förklara
SarraHa
ﺻَﺮَّﺡَ
att förklara, resonera
3allala
ﻋَﻠَّﻞَ
att förklara, tolka
fassara
ﻓَﺴَّﺮَ
att förklara, tydliggöra
waDDaHa
ﻭَﺿَّﺢَ
att förkorta
qaSSara
ﻗَﺼَّﺮَ
att förkunna, påvisa
bayyana
ﺑَﻴَّﻦَ
att förlänga
Tawwala
ﻃَﻮَّﻝَ
att förlöjliga, skämta
nakkata
ﻧَﻜَّﺖَ
att förminska
Saghghara
ﺻَﻐَّﺮَ
att förmultna
sawwasa
ﺳَﻮَّﺱَ
att förnya, repetera
jaddada
ﺟَﺪَّﺩَ
att förolämpa
3ayyara
ﻋَﻴَّﺮَ
att förorena
lawwatha
ﻟَﻮَّﺙَ
att förorena, vanhedra
dannasa
ﺩَﻧَّﺲَ
att förpacka, täcka
ghallafa
ﻏَﻠَّﻒَ
att förse
zawwada
ﺯَﻭَّﺩَ
att förse
mawwana
ﻣَﻮَّﻥَ
att förse med fransar
haddaba
ﻫَﺪَّﺏَ
att försena
baTTa'a
ﺑَﻄَّﺄَ
att förstena
Sakhkhara
ﺻَﺨَّﺮَ
att förstora
kabbara
ﻛَﺒَّﺮَ
att förstärka
thabbata
ﺛَﺒَّﺖَ
att förstöra
dammara
ﺩَﻣَّﺮَ
att förstöra
hawwara
ﻫَﻮَّﺭَ
att förstöra
hallaka
ﻫَﻠَّﻚَ
att förstöra
kharraba
ﺧَﺮَّﺏَ
att förstöra
qawwaDa
ﻗَﻮَّﺽَ
att förstöra, korrumpera
fassada
ﻓَﺴَّﺪَ
att förstöra, skada
khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
att försvaga
hazzala
ﻫَﺰَّﻝَ
att försätta i konkurs, orsaka konkurs
fallasa
ﻓَﻠَّﺲَ
att försörja
qarrasha
ﻗَﺮَّﺵَ
att förtala
laddada
ﻟَﺪَّﺩَ
att förtala
shanna3a
ﺷَﻨَّﻊَ
att förtala, göra känd
shahhara
ﺷَﻬَّﺮَ
att förtrolla, förvirra
hayyama
ﻫَﻴَّﻢَ
att förverkliga
Haqqaqa
ﺣَﻘَّﻖَ
att förvirra
Hayyara
ﺣَﻴَّﺮَ
att förvirra
tayyaha
ﺗَﻴَّﻪَ
att förvirra, göra galen
wallaha
ﻭَﻟَّﻪَ
att förvirra, störa
shawwasha
ﺷَﻮَّﺵَ
att förvåna, överraska
3ajjaba
ﻋَﺠَّﺐَ
att ge anstånd, sakta ned
mahhala
ﻣَﻬَّﻞَ
att ge huvudvärk, ha sönder
Sadda3a
ﺻَﺪَّﻉَ
att ge till välgörenhet, släppa ner
sabbala
ﺳَﺒَّﻞَ
att genomföra, implementera, praktisera
Tabbaqa
ﻃَﺒَّﻖَ
att gestikulera, signalera, vinka till sig
shawwara
ﺷَﻮَّﺭَ
att gestikulera, vinka
lawwaHa
ﻟَﻮَّﺡَ
att gifta bort
3arrasa
ﻋَﺮَّﺱَ
att gipsa
khaffaqa
ﺧَﻔَّﻖَ
att gipsa
jabbasa
ﺟَﺒَّﺲَ
att gissa
khammana
ﺧَﻤَّﻦَ
att gjuta
sabbaka
ﺳَﺒَّﻚَ
att gnugga, rulla i damm
marragha
ﻣَﺮَّﻍَ
att gradera
darraja
ﺩَﺭَّﺝَ
att granska
daqqaqa
ﺩَﻗَّﻖَ
att gravera, måla, skulpturera
naqqasha
ﻧَﻘَّﺶَ
att gräva
naqqaba
ﻧَﻘَّﺐَ
att gyttra ihop
kattala
ﻛَﺘَّﻞَ
att göra arg, irritera
za33ala
ﺯَﻋَّﻞَ
att göra avundsjuk
ghabbaTa
ﻏَﺒَّﻂَ
att göra bitter, låta passera
marrara
ﻣَﺮَّﺭَ
att göra blind på ett öga
3awwara
ﻋَﻮَّﺭَ
att göra ful, ogilla
qabbaHa
ﻗَﺒَّﺢَ
att göra förnuftig
3aqqala
ﻋَﻘَّﻞَ
att göra förtvivlad
qannaTa
ﻗَﻨَّﻂَ
att göra gammal, göra gråhårig
shayyaba
ﺷَﻴَّﺐَ
att göra glad, uppmuntra
farraHa
ﻓَﺮَّﺡَ
att göra gravid
Habbala
ﺣَﺒَّﻞَ
att göra grov
khashshana
ﺧَﺸَّﻦَ
att göra grumlig, störa
3akkara
ﻋَﻜَّﺮَ
att göra hes
baHHaHa
ﺑَﺤَّﺢَ
att göra hexagonal, multiplicera med sex
saddasa
ﺳَﺪَّﺱَ
att göra mjuk
rakhkhama
ﺭَﺧَّﻢَ
att göra musik
laHHana
ﻟَﺤَّﻦَ
att göra rinnande
sayyala
ﺳَﻴَّﻞَ
att göra ruttet
3affana
ﻋَﻔَّﻦَ
att göra sjuk
saqqama
ﺳَﻘَّﻢَ
att göra sjuk
3awwaha
ﻋَﻮَّﻩَ
att göra sur, oxidera
HammaDa
ﺣَﻤَّﺾَ
att göra svart, svärta
sawwada
ﺳَﻮَّﺩَ
att göra sympatisk
3aTTafa
ﻋَﻄَّﻒَ
att göra tjock
thakhkhana
ﺛَﺨَّﻦَ
att göra tjock
sammana
ﺳَﻤَّﻦَ
att göra trång
Dayyaqa
ﺿَﻴَّﻖَ
att göra törstig
3aTTasha
ﻋَﻄَّﺶَ
att göra yr, svinga
rannaHa
ﺭَﻧَّﺢَ
att göra ödmjuk
khashsha3a
ﺧَﺸَّﻊَ
att ha sönder
jazza3a
ﺟَﺰَّﻉَ
att hacka
qaTTa3a
ﻗَﻄَّﻊَ
att hacka
kharraTa
ﺧَﺮَّﻁَ
att hacka
harrama
ﻫَﺮَّﻡَ
att hoppa över
fawwata
ﻓَﻮَّﺕَ
att hota
haddada
ﻫَﺪَّﺩَ
att hota
shabbaHa
ﺷَﺒَّﺢَ
att hota
shayyaHa
ﺷَﻴَّﺢَ
att humma, intonera
naghghama
ﻧَﻐَّﻢَ
att hålla fast
labbada
ﻟَﺒَّﺪَ
att hälsa, leverera
sallama
ﺳَﻠَّﻢَ
att hälsa, välkomna
raHHaba
ﺭَﺣَّﺐَ
att hänga, låta falla
saddala
ﺳَﺪَّﻝَ
att härda
Sallada
ﺻَﻠَّﺪَ
att härda
Darrasa
ﺿَﺮَّﺱَ
att höja
rabbaba
ﺭَﺑَّﺐَ
att imitera
qallada
ﻗَﻠَّﺪَ
att individualisera, separera
farrada
ﻓَﺮَّﺩَ
att informera
nabba'a
ﻧَﺒَّﺄَ
att inge hopp
mannaa
ﻣَﻨَّﻰ
att inhägna
sayyaja
ﺳَﻴَّﺞَ
att inhägna, mura igen
sawwara
ﺳَﻮَّﺭَ
att inkalla, mobilisera, rekrytera
jannada
ﺟَﻨَّﺪَ
att inleda
nassama
ﻧَﺴَّﻢَ
att inseminera, vaccinera
laqqaHa
ﻟَﻘَّﺢَ
att inspektera, söka
fattasha
ﻓَﺘَّﺶَ
att installera
naSSaba
ﻧَﺼَّﺐَ
att instruera
laqqana
ﻟَﻘَّﻦَ
att internationalisera
dawwala
ﺩَﻭَّﻝَ
att inveckla, trassla in
warraTa
ﻭَﺭَّﻁَ
att irritera, sticka
shawwaka
ﺷَﻮَّﻙَ
att jaga bort, tränga undan
sharrada
ﺷَﺮَّﺩَ
att justera, ändra
3addala
ﻋَﺪَّﻝَ
att jämföra
shabbaha
ﺷَﺒَّﻪَ
att jämföra
naZZara
ﻧَﻈَّﺮَ
att jämna ut
faddana
ﻓَﺪَّﻥَ
att jäsa
khammara
ﺧَﻤَّﺮَ
att kakla
ballaTa
ﺑَﻠَّﻂَ
att kalla
laqqaba
ﻟَﻘَّﺐَ
att kamma
mashshaTa
ﻣَﺸَّﻂَ
att kamma
Tammara
ﻃَﻤَّﺮَ
att kamma
rajjala
ﺭَﺟَّﻞَ
att kamma, möblera
najjada
ﻧَﺠَّﺪَ
att klandra
3ayyaba
ﻋَﻴَّﺐَ
att klappa
Saffaqa
ﺻَﻔَّﻖَ
att klassificera
bawwaba
ﺑَﻮَّﺏَ
att klassificera
Sannafa
ﺻَﻨَّﻒَ
att klippa, trimma
qallama
ﻗَﻠَّﻢَ
att klä
qammaSa
ﻗَﻤَّﺺَ
att kläcka, ruva
farrakha
ﻓَﺮَّﺥَ
att koka
fawwara
ﻓَﻮَّﺭَ
att kommentera
3allaqa
ﻋَﻠَّﻖَ
att kommunicera
ballagha
ﺑَﻠَّﻎَ
att kompensera
3awwaDa
ﻋَﻮَّﺽَ
att korrigera, rätta
SaHHaHa
ﺻَﺤَّﺢَ
att korsa
hajjana
ﻫَﺠَّﻦَ
att krossa
HaTTama
ﺣَﻄَّﻢَ
att krossa
kassara
ﻛَﺴَّﺮَ
att krossa
hashshama
ﻫَﺸَّﻢَ
att krusa, våga
mawwaja
ﻣَﻮَّﺝَ
att krydda
tabbala
ﺗَﺒَّﻞَ
att krympa
shannaja
ﺷَﻨَّﺞَ
att kryptera
shaffara
ﺷَﻔَّﺮَ
att kräva, tvinga
sawwama
ﺳَﻮَّﻡَ
att kröna
tawwaja
ﺗَﻮَّﺝَ
att kuva
khaDDa3a
ﺧَﻀَّﻊَ
att kuva
dhallala
ﺫَﻟَّﻞَ
att kvittra
gharrada
ﻏَﺮَّﺩَ
att kyla ned
barrada
ﺑَﺮَّﺩَ
att kyssa
qabbala
ﻗَﺒَّﻞَ
att ladda
Hammala
ﺣَﻤَّﻞَ
att ladda ned, sänka
nazzala
ﻧَﺰَّﻝَ
att laga, reparera
SallaHa
ﺻَﻠَّﺢَ
att lagra spannmål
shawwana
ﺷَﻮَّﻥَ
att lagra, samla
kaddasa
ﻛَﺪَّﺱَ
att linda tätt
laffafa
ﻟَﻔَّﻒَ
att lita
3awwala
ﻋَﻮَّﻝَ
att locka
Tamma3a
ﻃَﻤَّﻊَ
att locka, vecka
ja33ada
ﺟَﻌَّﺪَ
att locka, övertala
sawwala
ﺳَﻮَّﻝَ
att lovprisa, vörda
jallala
ﺟَﻠَّﻞَ
att lura
wahhama
ﻭَﻫَّﻢَ
att luta, lägga ner
wassada
ﻭَﺳَّﺪَ
att lyfta upp, återuppliva
na33asha
ﻧَﻌَّﺶَ
att låna
sallafa
ﺳَﻠَّﻒَ
att låta flyta, sjösätta
3awwama
ﻋَﻮَّﻡَ
att läcka, släppa in
sarraba
ﺳَﺮَّﺏَ
att lägga in, syra
khallala
ﺧَﻠَّﻞَ
att lägga ned
raqqada
ﺭَﻗَّﺪَ
att lägga tak på
saqqafa
ﺳَﻘَّﻒَ
att lägga till kasusändring
nawwana
ﻧَﻮَّﻥَ
att lämna, resa västerut
gharraba
ﻏَﺮَّﺏَ
att lämna, ta avsked
wadda3a
ﻭَﺩَّﻉَ
att lära ut
darrasa
ﺩَﺭَّﺱَ
att lära ut
3allama
ﻋَﻠَّﻢَ
att lära ut
faqqaha
ﻓَﻘَّﻪَ
att lätta
khaffafa
ﺧَﻔَّﻒَ
att marginalisera
hammasha
ﻫَﻤَّﺶَ
att marknadsföra
rawwaja
ﺭَﻭَّﺝَ
att marknadsföra
sawwaqa
ﺳَﻮَّﻕَ
att massera
dallaka
ﺩَﻟَّﻚَ
att massera
massada
ﻣَﺴَّﺪَ
att massera, pressa
kabbasa
ﻛَﺒَّﺲَ
att mata
laqqama
ﻟَﻘَّﻢَ
att mata
ghadhdhaa
ﻏَﺬَّﻯ
att minska
naqqaSa
ﻧَﻘَّﺺَ
att mista
Dayya3a
ﺿَﻴَّﻊَ
att mobilisera
3abba'a
ﻋَﺒَّﺄَ
att modernisera
3aSSara
ﻋَﺼَّﺮَ
att modifiera, ändra
nawwa3a
ﻧَﻮَّﻉَ
att montera
rakkaba
ﺭَﻛَّﺐَ
att mäta
qayyasa
ﻗَﻴَّﺲَ
att möblera
farrasha
ﻓَﺮَّﺵَ
att nedsänka
ghaTTasa
ﻏَﻄَّﺲَ
att nedvärdera
Haqqara
ﺣَﻘَّﺮَ
att numrera
3addada
ﻋَﺪَّﺩَ
att numrera
raqqama
ﺭَﻗَّﻢَ
att omge
Hallaqa
ﺣَﻠَّﻖَ
att omge, omringa, omsluta
Tawwaqa
ﻃَﻮَّﻕَ
att omintetgöra
baTTala
ﺑَﻄَّﻞَ
att omvandla, ändra
baddala
ﺑَﺪَّﻝَ
att ordna
nassaqa
ﻧَﺴَّﻖَ
att organisera
dabbara
ﺩَﺑَّﺮَ
att organisera
rattaba
ﺭَﺗَّﺐَ
att organisera
naZZama
ﻧَﻈَّﻢَ
att orsaka
sabbaba
ﺳَﺒَّﺐَ
att orsaka damm
ghabbara
ﻏَﺒَّﺮَ
att picka
naqqara
ﻧَﻘَّﺮَ
att planera
khaTTaTa
ﺧَﻄَّﻂَ
att plantera, så
nabbata
ﻧَﺒَّﺖَ
att plocka isär
fakkaka
ﻓَﻜَّﻚَ
att plocka upp, samla
laqqaTa
ﻟَﻘَّﻂَ
att plundra
qashshaTa
ﻗَﺸَّﻂَ
att plåga
lawwa3a
ﻟَﻮَّﻉَ
att plåga
fajja3a
ﻓَﺠَّﻊَ
att polera
lamma3a
ﻟَﻤَّﻊَ
att pollinera
qaHHaTa
ﻗَﺤَّﻂَ
att prata om, uppdatera
Haddatha
ﺣَﺪَّﺙَ
att prova
jarraba
ﺟَﺮَّﺏَ
att provocera
Harrasha
ﺣَﺮَّﺵَ
att provocera, väcka
hayyaja
ﻫَﻴَّﺞَ
att påminna
dhakkara
ﺫَﻛَّﺮَ
att registrera, spela in
sajjala
ﺳَﺠَّﻞَ
att rena
rawwaqa
ﺭَﻭَّﻕَ
att rena
naqqaa
ﻧَﻘَّﻰ
att rengöra
naZZafa
ﻧَﻈَّﻒَ
att renovera, reparera
rammama
ﺭَﻣَّﻢَ
att repa
khaddasha
ﺧَﺪَّﺵَ
att repetera
karrara
ﻛَﺮَّﺭَ
att repetera
raddada
ﺭَﺩَّﺩَ
att representera
maththala
ﻣَﺜَّﻞَ
att riva
mazzaqa
ﻣَﺰَّﻕَ
att riva
khazzaqa
ﺧَﺰَّﻕَ
att riva sönder
kharraqa
ﺧَﺮَّﻕَ
att ro
qadhdhafa
ﻗَﺬَّﻑَ
att rosta
jammara
ﺟَﻤَّﺮَ
att rosta, rödfärga
Hammara
ﺣَﻤَّﺮَ
att rosta, steka
HammaSa
ﺣَﻤَّﺺَ
att rotera
dawwara
ﺩَﻭَّﺭَ
att rotera, snurra
dawwama
ﺩَﻭَّﻡَ
att rätta
hadhdhaba
ﻫَﺬَّﺏَ
att rättfärdiga
barrara
ﺑَﺮَّﺭَ
att röka
dakhkhana
ﺩَﺧَّﻦَ
att röka hasch
Hashshasha
ﺣَﺸَّﺶَ
att sadla
sarraja
ﺳَﺮَّﺝَ
att saligförklara
Tawwaba
ﻃَﻮَّﺏَ
att salta
mallaHa
ﻣَﻠَّﺢَ
att sammanfatta
lakhkhaSa
ﻟَﺨَّﺺَ
att separera
farraqa
ﻓَﺮَّﻕَ
att signera
waqqa3a
ﻭَﻗَّﻊَ
att silverplätera
faDDaDa
ﻓَﻀَّﺾَ
att sjunga
ghannaa
ﻏَﻨَّﻰ
att skaka
naffaDa
ﻧَﻔَّﺾَ
att skala
qashshara
ﻗَﺸَّﺮَ
att skala
faSSaSa
ﻓَﺼَّﺺَ
att skicka
waffada
ﻭَﻓَّﺪَ
att skilja sig
Tallaqa
ﻃَﻠَّﻖَ
att skingra, slösa
baddada
ﺑَﺪَّﺩَ
att skjuta upp
sawwafa
ﺳَﻮَّﻑَ
att skrika
jallaba
ﺟَﻠَّﺐَ
att skrubba
farraka
ﻓَﺮَّﻙَ
att skrämma
rawwa3a
ﺭَﻭَّﻉَ
att skrämma
fazza3a
ﻓَﺰَّﻉَ
att skrämma
ra33aba
ﺭَﻋَّﺐَ
att skrämma
wahhala
ﻭَﻫَّﻞَ
att skrämma
jaffala
ﺟَﻔَّﻞَ
att skrämma, terrorisera
rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ
att skydda
3awwadha
ﻋَﻮَّﺫَ
att skynda
washshaka
ﻭَﺷَّﻚَ
att skämma bort
dallala
ﺩَﻟَّﻞَ
att skämma bort
dalla3a
ﺩَﻟَّﻊَ
att skämta
harraja
ﻫَﺮَّﺝَ
att skämta
hadhdhara
ﻫَﺬَّﺭَ
att skära av, trimma
qaDDaba
ﻗَﻀَّﺐَ
att skära på längden
qaddada
ﻗَﺪَّﺩَ
att skärpa
sannana
ﺳَﻨَّﻦَ
att slå rot
rassakha
ﺭَﺳَّﺦَ
att släcka ut
3attama
ﻋَﺘَّﻢَ
att slösa
badhdhara
ﺑَﺬَّﺭَ
att smula
fattata
ﻓَﺘَّﺖَ
att smutsa ned
kattana
ﻛَﺘَّﻦَ
att smutsa ner
wassakha
ﻭَﺳَّﺦَ
att smutsa ner
laTTakha
ﻟَﻄَّﺦَ
att smutsa ner
qadhdhara
ﻗَﺬَّﺭَ
att smycka
raSSa3a
ﺭَﺻَّﻊَ
att snåla
zannaqa
ﺯَﻧَّﻖَ
att somna
hawwama
ﻫَﻮَّﻡَ
att sopa
kannasa
ﻛَﻨَّﺲَ
att spika
sammara
ﺳَﻤَّﺮَ
att sprida
naththara
ﻧَﺜَّﺮَ
att sprida evangelium
bashshara
ﺑَﺸَّﺮَ
att spräcka
faqqa3a
ﻓَﻘَّﻊَ
att spränga
fajjara
ﻓَﺠَّﺮَ
att stapla
kawwama
ﻛَﻮَّﻡَ
att stapla
kawwada
ﻛَﻮَّﺩَ
att stirra
Haddaqa
ﺣَﺪَّﻕَ
att stirra
rammaqa
ﺭَﻣَّﻖَ
att stjärnskåda, ställa horoskop
najjama
ﻧَﺠَّﻢَ
att straffa
'addaba
ﺃَﺩَّﺏَ
att sträcka
wattara
ﻭَﺗَّﺮَ
att styra
wajjaha
ﻭَﺟَّﻪَ
att stänga
Dabbaba
ﺿَﺒَّﺐَ
att stärka
3azzaza
ﻋَﺰَّﺯَ
att stärka, stödja
da33ama
ﺩَﻋَّﻢَ
att stödja
kaffala
ﻛَﻔَّﻞَ
att svepa
sajjaa
ﺳَﺠَّﻰ
att svika
khayyaba
ﺧَﻴَّﺐَ
att svälta
jawwa3a
ﺟَﻮَّﻉَ
att svänga
3arraja
ﻋَﺮَّﺝَ
att sväva
Hawwama
ﺣَﻮَّﻡَ
att sy
khayyaTa
ﺧَﻴَّﻂَ
att säkra
'ammana
ﺃَﻣَّﻦَ
att sätta sig emot
Saddama
ﺻَﺪَّﻡَ
att söka
nabbasha
ﻧَﺒَّﺶَ
att söta
3assala
ﻋَﺴَّﻞَ
att söva
na33asa
ﻧَﻌَّﺲَ
att ta bort
khalla3a
ﺧَﻠَّﻊَ
att ta bort, ta ut
kharraja
ﺧَﺮَّﺝَ
att ta en tupplur
qayyala
ﻗَﻴَّﻞَ
att tala, tilltala
kallama
ﻛَﻠَّﻢَ
att tatuera
washshama
ﻭَﺷَّﻢَ
att torka
nashshafa
ﻧَﺸَّﻒَ
att torka
jaffafa
ﺟَﻔَّﻒَ
att torka ut
yabbasa
ﻳَﺒَّﺲَ
att tortera
3adhdhaba
ﻋَﺬَّﺏَ
att trimma
Hadhdhafa
ﺣَﺬَّﻑَ
att trumpeta
bawwaqa
ﺑَﻮَّﻕَ
att trösta
3azzaa
ﻋَﺰَّﻯ
att tvinga
farraDa
ﻓَﺮَّﺽَ
att tvåla in
Sabbana
ﺻَﺒَّﻦَ
att tygla
lajjama
ﻟَﺠَّﻢَ
att tygla
zammama
ﺯَﻣَّﻢَ
att tygla
Taqqama
ﻃَﻘَّﻢَ
att tynga ned
thaqqala
ﺛَﻘَّﻞَ
att täcka
ghaTTaa
ﻏَﻄَّﻰ
att täcka
laththama
ﻟَﺜَّﻢَ
att täcka med lera
Tayyana
ﻃَﻴَّﻦَ
att tämja
rawwaDa
ﺭَﻭَّﺽَ
att tända
sha33ala
ﺷَﻌَّﻞَ
att tända
lahhaba
ﻟَﻬَّﺐَ
att tända
walla3a
ﻭَﻟَّﻊَ
att tända
'ajjaja
ﺃَﺟَّﺞَ
att tänka
fakkara
ﻓَﻜَّﺮَ
att tärna, upphöja i kub
ka33aba
ﻛَﻌَّﺐَ
att underlätta
sahhala
ﺳَﻬَّﻞَ
att underlätta
yassara
ﻳَﺴَّﺮَ
att underlätta
hawwana
ﻫَﻮَّﻥَ
att uppfylla, uppmuntra
shabba3a
ﺷَﺒَّﻊَ
att upplysa
baSSara
ﺑَﺼَّﺮَ
att upplösa
dhawwaba
ﺫَﻭَّﺏَ
att uppmuntra
shajja3a
ﺷَﺠَّﻊَ
att uppskatta
qaddara
ﻗَﺪَّﺭَ
att urholka
qa33ara
ﻗَﻌَّﺮَ
att urholka
jawwafa
ﺟَﻮَّﻑَ
att utfodra
3allafa
ﻋَﻠَّﻒَ
att utföra
naffadha
ﻧَﻔَّﺬَ
att utsmycka
washshaHa
ﻭَﺷَّﺢَ
att utsmycka
Tawwasa
ﻃَﻮَّﺱَ
att utveckla
Tawwara
ﻃَﻮَّﺭَ
att vada
khawwaDa
ﺧَﻮَّﺽَ
att vara användbar
najja3a
ﻧَﺠَّﻊَ
att vara högfärdig
Sa33ara
ﺻَﻌَّﺮَ
att vara kysk
battala
ﺑَﺘَّﻞَ
att vara mulen
ghayyama
ﻏَﻴَّﻢَ
att varna
Hadhdhara
ﺣَﺬَّﺭَ
att vaxa
shamma3a
ﺷَﻤَّﻊَ
att vidga
fassaHa
ﻓَﺴَّﺢَ
att vilseleda
ghashshama
ﻏَﺸَّﻢَ
att vilseleda
TawwaHa
ﻃَﻮَّﺡَ
att väga, värdera
qayyama
ﻗَﻴَّﻢَ
att välva
qawwasa
ﻗَﻮَّﺱَ
att vända upp och ned
qallaba
ﻗَﻠَّﺐَ
att vänja
3awwada
ﻋَﻮَّﺩَ
att värma
sakhkhana
ﺳَﺨَّﻦَ
att värva
Tawwa3a
ﻃَﻮَّﻉَ
att väva
Hayyaka
ﺣَﻴَّﻚَ
att vörda, ära
karrama
ﻛَﺮَّﻡَ
att ysta
rawwaba
ﺭَﻭَّﺏَ
att åldras
shayyakha
ﺷَﻴَّﺦَ
att äckla
qarrafa
ﻗَﺮَّﻑَ
att ägna
karrasa
ﻛَﺮَّﺱَ
att ändra
Hawwala
ﺣَﻮَّﻝَ
att ändra
Hawwara
ﺣَﻮَّﺭَ
att ändra
ghayyara
ﻏَﻴَّﺮَ
att ära
sharrafa
ﺷَﺮَّﻑَ
att öronmärka
raSSada
ﺭَﺻَّﺪَ
att överge
farraTa
ﻓَﺮَّﻁَ
att överskrida
dharrafa
ﺫَﺭَّﻑَ
att överstiga
nayyafa
ﻧَﻴَّﻒَ
att övertyga
qanna3a
ﻗَﻨَّﻊَ