Genitiv

Genitiv är ett av arabiskans tre kasus. Man kan säga att genitiv är ägandeformen eftersom det används i ägande-konstruktioner. Genitiv används även efter prepositioner.

Ord som är i genitiv slutar på i i bestämd form och in i obestämd form. Som exempel kan vi ta det arabiska ordet för hus. Utan kasusändelser uttalas det bayt.

ﺑَﻴﺖ
bayt
hus

Det arabiska ordet för hus i bestämd form genitiv uttalas al-bayti.

اَلبَيتِ
albayti
huset (genitiv)

Prefixet al i början av ordet skrivs اَل och visar att det är bestämd form. Vokalen i i slutet av ordet ritas som ett streck under ordet sista bokstav och visar att det är kasus genitiv.

ِ

Det arabiska ordet för hus i obestämd form genitiv uttalas baytin.

بَيتٍ
baytin
ett hus (genitiv)

Ändelsen in i slutet av ordet ritas som två streck under ordet sista bokstav och visar att det är kasus genitiv och obestämd form.

ٍ

Nu när vi känner igen kasus genitiv ska vi gå igenom hur det används i arabiskan.

Genitiv efter preposition

Genitiv används efter arabiska prepositioner. Exempel på arabiska prepositioner är fii som betyder i. Som exempel kan vi bilda meningen Jag är i huset.

Jag är hemma.

Meningen uttalas 'anaa fii l-bayti. 'anaa = jag, fii = i, al-bayt = huset. Prepositionen fii gör så att ordet som kommer efter får kasus genitiv: al-bayti. Notera att det bokstavligen står Jag i huset. Meningen kan översättas till både Jag är i huset och Jag är hemma.

Vi kan ta ett till exempel, den här gången med den arabiska prepositionen 'ilaa som betyder till.

Han förvandlades till sten.

Meningen Han förvandlades till sten uttalas på arabiska taHawwala 'ilaa l-Hajari. taHawwala = han förvandlades, 'ilaa = till, al-Hajar = stenen. Prepositionen 'ilaa gör så att ordet som kommer efter får kasus genitiv: al-Hajari.

Genitiv och prepositioner i fornsvenskan

Arabiska prepositioner styr genitiv, det vill säga de får ordet som kommer efter att vara i kasus genitiv. Det påminner om hur det var i fornsvenskan, då vissa prepositioner styrde genitiv. Det är därför vi har kvar uttryck som 'till sjöss' och 'till skogs'.

Genitiv visar ägare

Såhär kan vi säga husets rum på arabiska:

rummen i huset

Det arabiska ordet ghuraf betyder rum (plural). Att det arabiska ordet al-bayt betyder huset vet vi redan. Sätter vi ihop orden till ghurafu l-bayti får vi betydelsen husets rum, vilket också kan uttryckas som rummen i huset. Notera att det arabiska ordet för huset, al-bayti, är i genitiv.

Denna typ av fras kan kallas idafa-konstruktion, eller bara idafa. Vi kan även kalla den ägande-konstruktion eller genitiv-konstruktion om vi vill.

Vi kan bilda en mening av vår idafa.

Rummen i husen är rena.

Meningen Rummen i huset är rena uttalas på arabiska ghurafu l-bayti naZiifatun. ghuraf = rum, al-bayt = huset, naZiif = ren. Notera att det arabiska ordet för huset, al-bayti, är i genitiv.

Vi provar att skapa en ny idafa. Vi kan ta det arabiska ordet för sovrum.

sovrum

Det arabiska ordet ghurfa betyder rum (singular). Det arabiska ordet nawm betyder sömn. Sätter vi ihop orden till ghurafu nawmin får vi betydelsen rum av sömn, det vill säga sovrum. Notera att det arabiska ordet för sömn, nawmin, är i genitiv.

Om vi vill säga sovrummet istället för sovrum är det bara att justera vår idafa. Vi ändrar det sista ordet från obestämd till bestämd form.

sovrummet

Vi vet att ghurfa betyder rum och att an-nawmi betyder sömnen. När vi sätter ihop orden till ghurfatu n-nawmi får vi betydelsen rum av sömnen, eller kanske sömnens rum, det vill säga sovrummet. Notera att det arabiska ordet för sömnen, an-nawmi, är i genitiv.

Vi bygger ut vår idafa till sovrumsmöbeln.

sovrumsmöbeln1

Det arabiska ordet 'athaath betyder möbel. Och vi är numera väl bekanta med att ghurfa betyder rum och att an-nawmi betyder sömnen. När vi sätter ihop orden till 'athaathu ghurfati n-nawmi får vi betydelsen möbel av rum av sömnen, det vill säga sovrumsmöbeln. Notera att det arabiska ordet för sömnen, an-nawmi, är i genitiv. Notera också att det arabiska ordet för rum, ghurfati, slutar på i och därmed också har kasus genitiv.

Fördjupning – ägande

Den här ägande-konstruktionen vi gått igenom kallas på arabiska 'iDaafa. Det betyder bokstavligen tillägg. Jag väljer att kalla den idafa för enkelhetens skull.

ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ
'iDaafa
tillägg

En idafa består av två delar. Den första delen kallas muDaafun vilket betyder tillagd. Denna del kan ha olika kasus, beroende på idafans funktion i meningen.

ﻣُﻀَﺎﻑ
muDaaf
tillagd

Den andra delen kallas muDaafun 'ilay-hi. muDaaf = tillagd, 'ilaa = till, hu = den/honom. Denna del har alltid kasus genitiv.

andra delen i en idafa-konstruktion

Denna andra del kan bestå av ett eller flera ord. I idafa-konstruktionen sovrumsmöbeln, som vi gått igenom, består den andra delen av två ord: ghurfati som betyder rum och an-nawmi som betyder sömnen. Alla ord i den andra delen ska vara i genitiv, men bara det allra sista ordet kan ha prefixet al.

Genitiv och ägande i svenskan

Genitiv används i arabiskan för att markera ägande. Så är det även i svenskan. Vi säger husets rum, sömnens rum och sovrumsmöbeln. Det s som vi lägger på kallas genitiv-s.
Tydligen finns det dock diskussioner om huruvida genitiv är ett kasus i standardsvenskan eller inte. Men det lämnar jag därhän eftersom den här webbplatsen lär ut arabiska och inte svenska.

Genitiv efter tid och plats

Vi har lärt oss att den andra delen i idafa-konstruktioner ska ha kasus genitiv. Här vill jag påpeka att arabiska tid- och platsangivelser bildar idafa med ordet som kommer efter. Det innebär att ord som kommer efter tid- eller platsangivelse ska vara i genitiv.

Som exempel kan vi ta den arabiska tidangivelsen ba3d som betyder efter.

ﺑَﻌﺪَ
ba3da
efter

Tidsangivelsen ba3da kan vi kombinera med ordet Zuhr som betyder mitt på dagen.

eftermiddag

Vi har nu idafan ba3da Z-Zuhri som bokstavligen betyder efter mitt på dagen vilket bättre översätts till eftermiddag på svenska. Notera att ordet för 'mitt på dagen', aZ-Zuhri, ska vara i genitiv eftersom det är andra delen i idafan.

Vår idafa kan vi bygga ut till en komplett mening.

Jag dricker te på eftermiddagen.

Meningen Jag dricker te på eftermiddagen uttalas på arabiska 'ashrabu sh-shaaya ba3da Z-Zuhri. 'ashrabu = jag dricker, ash-shaay = teet, ba3da = efter, aZ-Zuhr = mitt på dagen. Ordet för 'mitt på dagen', aZ-Zuhri, är fortfarande i genitiv efersom det är andra delen i idafan.

Nu är det väl på sin plats med en platsangivelse. Vi kan ta 'amaama som betyder framför.

ﺃَﻣَﺎﻡَ
'amaama
framför, före, mittemot

Platsangivelsen 'amaama kan vi kombinera med vårt välkända ord al-bayt som betyder huset.

framför huset

Vi har nu idafan 'amaama l-bayti som betyder framför huset. Notera att ordet för huset, al-bayti, ska vara i genitiv efersom det är andra delen i idafan.

Även denna idafa kan vi bygga ut till en komplett mening.

Jag står framför huset.

Meningen Jag står framför huset uttalas på arabiska 'aqifu 'amaama l-bayti. 'aqifu = jag står, 'amaama = framför, al-bayt = huset. Ordet för huset, al-bayti, är fortfarande i genitiv efersom det är andra delen i idafan.

Fördjupning – tid och plats

Det jag kallar tidangivelse kallas inom arabisk grammatik Zarfu z-zamaani. Zarf = adverb/adverbial, az-zamaan = tiden. Notera att Zarfu z-aamaan är en idafa där den sista delen, az-zamaain, som betyder tiden, ska vara i genitiv.

tidsadverbial

Det jag kallas platsangivelse kallas inom arabisk grammatik Zarfu l-makaani. Zarf = adverb/adverbial, al-makaan = platsen. Notera att Zarfu l-makaan är en idafa där den sista delen, al-makaani, som betyder platsen, ska vara i genitiv.

rumsadverbial

För enkelhetens skulle har jag översatt dessa begrepp till tidsadverbial respektive rumsadverbial. Men tänk på att företeelser inom arabisk grammatik sällan exakt motsvarar företeelser inom svensk grammatik.

Zarfu z-zamaan och Zarfu l-makaan tillhör den arabiska ordklassen ism. Du kanske har märkt att de har kasus ackusativ i meningarna. Både ba3da och 'amaama slutar på a. Det är för att de inom satsanalys räknas som objekt för tid och plats.

Man kan tänka att ba3da (efter) och 'amaama (framför) är prepositioner. Det tänkte i alla fall jag i början. Men så är det inte. Det är bara åtta och ett halv stycken ord som räknas till de arabiska prepositionerna. Dock ska det vara genitiv både efter prepositioner och efter tid- och platsangivelser, så kasuset blir rätt oavsett hur man tänker.

Genitiv efter tid och plats svenskan

I samband med att jag skrev det här lektionsmaterialet upptäckte att genitiv har funnits i samband med tids- och platsangivelser även i svenskan. Enligt Wikpedias artikel om genitiv är det därför vi fortfarande säger utomlands med s på slutet.

Genitiv efter talen 3 till 10

Talen tre till tio bildar idafa med substantivet som kommer efter.

tre städer

Tre städer blir på arabiska en idafa som uttalas thalaathu mudunin. thalaath = tre, mudun = städer. Det arabiska ordet för städer, mudunin, är den andra delen i idafan och har därför kasus genitiv.

sju böcker

Sju böcker blir på arabiska en idafa som uttalas sab3atu kutubin. sab3 = sju, kutub = böcker. Det arabiska ordet för böcker, kutubin, är den andra delen i idafan och har därför kasus genitiv.

Notera att talets genus ska vara tvärtom mot substantivet. Det arabiska ordet för stad är femininum medan thalaath är maskulinum. Det arabiska ordet för bok är maskulinum medan sab3a är femininum.

Genitiv efter jämna hundratal

Substantivet som kommer efter jämna hundratal ska ha kasus genitiv.

hundra städer
hundra böcker

Notera att hundratalet, mi'a, alltid har genus femininum. Notera också att substantivet är i singular.

Tusental, miljontal och så vidare räknas också hit. De är ju jämnt delbara med hundra.

tusen böcker

Genitiv – dragen på arabiska

Det arabiska ordet för genitiv är jarr. Det betyder bokstavligen dragande.

ﺟَﺮّ
jarr
dragande, genitiv

Man tänker sig att vokalen kasra, som uttalas i och som betecknar kasus genitiv, har ett uttal som drar nedåt. Vokalen kasra skrivs ju också som ett streck under bokstaven, som om den är på väg att dra ner bokstaven.

I arabiskan används också ordet majruur som fungerar som ett adjektiv. Det betyder bokstavligen dragen. Om ett ord har kasus genitiv, säger man att ordet är majruur.

ﻣَﺠﺮُﻭﺭ
majruur
dragen, genitiv

Tecken på genitiv

Nu ska vi bli experter på att känna igen ord som har kasus genitiv. Först ska jag introducera den arabiska termen 3alaamatu jarrin som betyder tecken på genitiv eller genitiv-markör. Det är helt enkelt den vokal eller den bokstav i slutet av ordet som visar att ett ord är i genitiv.

tecken på genitiv

Arabiskan har två tecken för genitiv: vokalen kasra och bokstaven ya. Nu går vi igenom dem.

Vokalen kasra är vanligaste tecknet på ackusativ

Det allra vanligaste tecknet på genitiv har vi redan lärt oss: vokalen kasra. Ändelsen i används för genitiv bestämd form och ändelsen in används för genitiv obestämd form. Det gäller ord i singular och ord i bruten plural.

Vi har redan sett exempel med ordet för hus. Nu tar vi ett annat ord. Det arabiska ordet för dörr uttalas baab utan kasusändelser.

ﺑَﺎﺏ
baab
dörr

Eftersom bro är singular så är vokalen kasra tecken för genitiv. Ordet slutar på i i bestämd form och in i obestämd form.

اَلبَابِ
albaabi
dörren (genitiv)
بَابٍ
baabin
en dörr (genitiv)

Det arabiska ordet för dörrar (dvs plural av dörr) uttalas 'abwaab utan kasusändelser. Det är bruten plural.

أَبوَاب
'abwaab
dörrar

Eftersom det är bruten plural så är vokalen kasra tecken för genitiv. Ordet slutar på i i bestämd form och in i obestämd form.

اَلأَبوَابِ
al'abwaabi
dörrarna (genitiv)
أَبوَابٍ
'abwaabin
dörrar (genitiv)

Regelbunden plural femininum

Ord i regelbunden plural femininum slutar på aat. Exempelvis flera fotografer som är kvinnor blir muSawwiraat på arabiska.

مُصَوِّرَات
muSawwiraat
flera fotografer (f)

Regelbunden plural femininum har också kasra som kännetecken för genitiv. Ändelsen är i i bestämd form och in i obestämd form.

اَلمُصَوِّرَاتِ
almuSawwiraati
fotograferna (f) (genitiv)
مُصَوِّرَاتٍ
muSawwiraatin
flera fotografer (f) (genitiv)

Det som är speciellt med regelbunden plural femininum är att ändelsen är likadan för kasus ackusativ.

Ya är tecken för genitiv av många män

Ord i regelbunden plural maskulinum slutar på iina i genitiv. Regelbunden plural maskulinum används för grupper av människor där minst en är man. Exempelvis flera fotografer som är män blir muSawwiriina i genitiv.

اَلمُصَوِّرِينَ
almuSawwiriina
fotograferna (m) (genitiv)
مُصَوِّرِينَ
muSawwiriina
fotografer (m) (genitiv)

Ord i regelbunden plural maskulinum slutar alltså på iina i genitiv Det är den arabiska bokstaven ya som visar att det är genitiv. Bokstaven uttalas som ett långt i när den kommer efter vokalen kasra. Ändelsen iina används även för regelbunden plural maskulinum ackusativ.

Ya är tecken för genitiv i dual

När det är två av något kan man använda dual. Maskulinum dual slutar på ayni i genitiv. Exempelvis två fotografer som är män.

اَلمُصَوِّرَينِ
almuSawwirayni
de två fotograferna (m) (genitiv)
مُصَوِّرَينِ
muSawwirayni
två fotografer (m) (genitiv)

Femininum dual slutar på atayni i genitiv. Exempelvis två fotografer som är kvinnor.

اَلمُصَوِّرَتَينِ
almuSawwiratayni
de två fotograferna (f) (genitiv)
مُصَوِّرَتَينِ
muSawwiratayni
två fotografer (f) (genitiv)

Ord i maskulinum dual slutar alltså på ayni i genitiv och ord i femininum dual slutar på atayni i genitiv. Den arabiska bokstaven ya visar att det är genitiv. Även i dual har ackusativ och genitiv samma ändelser.

Bokstaven ya är som vi sett genitiv-markör både för regelbunden plural maskulinum (iina) och för dual (ayni och atayni). Notera att bokstaven ya uttalas som ett långt i när den föregås av vokalen i. Annars uttalas den som ett y.

Sammanfattning

Genitiv används i följande situationer:

Följande ändelser visar att ett ord har kasus ackusativ: